Lương, thưởng, phúc lợi cộng thêm được thông qua quá trình đánh giá thường xuyên:

  1. Đánh giá từ nhân viên cùng shop
  2. Đánh giá qua việc gọi điện thoại chăm sóc khách hàng (khách vừa mua hàng, nhân viên giao hàng)
  3. Đánh giá trực tiếp qua camera
  4. Xem lại camera

Thưởng thêm sẽ được dựa vào việc đánh giá. Đánh giá chỉ có mức tương đối, chưa áp dụng KPI.

Nhân viên giao hàng các công ty khác là một dạng khách hàng tiềm năng.